TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (f), (h) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,”

“f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve/veya pozisyonlara aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,”

“h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi esas alınarak hesaplanacak süreleri,”

“l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Koruma ve güvenlik müdürü, müdür, servis müdürü, servis müdür yardımcısı, şube müdürü,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,

3) Amir, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik şefi, şef (ambar şefi, büro şefi, lojistik şefi, mali işler şefi, personel şefi, yemekli yataklı servis şefi, yolcu hizmetleri şefi), şeftren,

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Başuzman, müşavir, sivil savunma uzmanı,

2) Uzman,

c) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik şef,

3) Başmakinist,

4) Makinist, YHT makinisti,

5) Başteknisyen, vagon başteknisyeni, revizör,

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Başkontrolör, kontrolör,

2) Başrepartitör, repartitör,

3) Ambar saymanı, baş puantör, baş veznedar, bilgisayar işletmeni, gişe memuru, kondüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, lojistik memuru, memur, puantör, sekreter, şoför, tren teşkil memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, yemekli ve yataklı servis görevlisi,

d) Bilgi İşlem Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Programcı yardımcısı,

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, aşçıbaşı, dağıtıcı, hizmetli, itfaiyeci.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır: Avukat, istatistikçi, kimyager, mühendis, mimar, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, şehir plancısı, tekniker, teknisyen.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Avukat (Müşavir avukat) pozisyonunda görev yapıyor olmak veya en az yedi yıl avukatlık hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başuzman, koruma ve güvenlik müdürü, müdür, servis müdürü, servis müdür yardımcısı, şube müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

b) Şirket bünyesinde en az altı ay görev yapmış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Doğrudan merkeze bağlı olmayan ve sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü (idari) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya başrepartitör, şef pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

b) Şube müdürü (teknik) kadrolarına atanmak için;

1) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların bilgisayar, demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, harita, inşaat, istatistik, jeoloji, kimya, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya çözümleyici, istatistikçi, kimyager, mimar, mühendis, programcı, teknik şef pozisyonlarından herhangi birinde en az dört yıl görev yapmış olmak,

c) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Amir, şef pozisyonlarından herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) Müdür yardımcısı (şube müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı, lojistik müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başrepartitör, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya istatistikçi, kimyager, mütercim, öğretmen, programcı, repartitör, şef, şeftren, teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendis pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

e) Şef (ambar şefi, büro şefi, lojistik şefi, mali işler şefi, personel şefi, yemekli yataklı servis şefi, yolcu hizmetleri şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Repartitör pozisyonunda en az bir yıl veya ambar saymanı, gişe memuru, lojistik memuru, memur, puantör, tren teşkil memuru, veznedar pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

f) İtfaiye şefi pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci (itfaiye eri) pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,

g) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların bilişim sistemlerine ilişkin bölümlerinden mezun olmak,

2) Programcı (uzman programcı) pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış olmak veya programcı pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,

ğ) Gişe memuru, kondüktör, memur, şoför, veznedar pozisyonlarına atanmak için;

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

2) Aşçı, aşçıbaşı, dağıtıcı, hizmetli pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev yapmış olmak,

h) Servis müdürü (yolcu taşımacılığı) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, müdür yardımcısı (gar müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı) pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

ı) Servis müdür yardımcısı (yolcu taşımacılığı) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya gar şefi, istasyon şefi, mühendis, repartitör, şef pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

i) Müdür (yolcu hizmetleri) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya gar şefi, istasyon şefi ve şef pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

j) Kontrolör (yolcu kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başrepartitör pozisyonunda en az bir yıl veya repartitör pozisyonunda yedi yıl görev yapmış olmak,

k) Şeftren pozisyonuna atanmak için (tren şefi);

1) Kondüktör pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

l) Servis müdürü (lojistik) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, müdür yardımcısı (lojistik müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı), uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

m) Servis müdür yardımcısı (lojistik) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, başrepartitör, kontrolör, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya gar şefi, istasyon şefi, mühendis, repartitör, şef pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

n) Müdür (lojistik) kadrolarına atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, başrepartitör, müdür yardımcısı (lojistik müdür yardımcısı, şube müdür yardımcısı), uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya şef pozisyonunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

o) Kontrolör (lojistik kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başrepartitör pozisyonunda en az bir yıl veya repartitör pozisyonunda yedi yıl görev yapmış olmak,

ö) Servis müdürü (araç bakım) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, endüstri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az dört yıl veya mühendis pozisyonunda en az on yıl görev yapmış olmak,

p) Servis müdür yardımcısı (araç bakım) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis pozisyonunda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

r) Müdür (lokomotif bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, makine, mekatronik, metalürji, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya mühendis pozisyonunda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Teknik Elemanları Kursundan başarılı olmak,

s) Müdür (depo müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, mekatronik, makine, metalürji raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı (şube müdür yardımcısı), teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya mühendis pozisyonunda en az dört yıl, tekniker pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

ş) Müdür (vagon bakım atölye müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, enerji sistemleri, makine, metalürji, mekatronik, raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, müdür yardımcısı (şube müdür yardımcısı, vagon bakım atölye müdür yardımcısı), teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az bir yıl veya mühendis pozisyonunda en az dört yıl, tekniker pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

t) Müdür yardımcısı (vagon bakım atölye müdür yardımcısı) pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların endüstri, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, makine, mekatronik, metalürji, motor, otomotiv ve raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis, teknik şef pozisyonlarının herhangi birinde en az iki yıl veya tekniker pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,

u) Kontrolör (araç bakım kontrolörü) pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

2) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

ü) Teknik şef (depo şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümlerinden mezun olmak,

2) Başmakinist, başteknisyen, makinist, tekniker, teknisyen, YHT makinisti pozisyonlarının herhangi birinde dört yıl görev yapmış olmak,

3) Cer Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama Kursu veya Cer Teknik Elemanları Kursu veya Cer Orta Kademe Tamamlama Kursundan başarılı olmak,

v) Teknik şef (vagon servis şefi) pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümlerinden mezun olmak,

2) Tekniker pozisyonunda en az dört yıl veya revizör (başrevizör), vagon teknisyeni (vagon başteknisyeni) pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev yapmış olmak,

y) Başmakinist pozisyonuna atanmak için;

1) Makinist veya YHT makinisti pozisyonunda; lise ve dengi öğrenim mezunları için en az on yıl, yüksekokul veya fakülte mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

z) Vagon başteknisyeni pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Revizör veya vagon teknisyeni pozisyonlarında en az altı yıl görev yapmış olmak,

aa) Başteknisyen pozisyonuna atanmak için;

1) Lise ve dengi okulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokulların demiryolu araçları, elektrik, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, motor, raylı sistemler teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi, raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi, raylı sistemler makinistlik bölümü mezunları için en az altı yıl görev yapmış olmak,

3) Teknisyen pozisyonunda en az altı yıl görev yapmış olmak,

bb) Servis müdürü (insan kaynakları ve mali işler) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şube müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

cc) Servis müdür yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Mali İşler) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef pozisyonunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

çç) Servis müdürü (yönetim hizmetleri) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şube müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

dd) Servis müdür yardımcısı (yönetim hizmetleri) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Çözümleyici, istatistikçi, mimar, mühendis, mütercim, programcı, şef pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

ee) Koruma ve güvenlik müdürü kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı pozisyonunda en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ff) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonunda en az dört yıl görev yapmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

gg) Koruma ve güvenlik şefi pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda en az yedi yıl görev yapmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ğğ) Müdür (emniyet yönetim sistemi müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, lojistik müdür yardımcısı, mühendis, şube müdür yardımcısı, uzman, vagon bakım atölye müdür yardımcısı, yolcu hizmetleri müdür yardımcısı pozisyonlarının herhangi birinde üç yıl veya şef (büro şefi), teknik şef, tekniker pozisyonlarının herhangi birinde en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC no.lu Emniyet Direktifine uygun Emniyet Yönetim Sistemi Sertifikalı Eğitiminde veya EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya Raporlama Eğitimi ya da Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

hh) Kontrolör (EYS) pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl görev yapmış olmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl görev yapmış olmak,

3) Başrepartitör, başmakinist, makinist, revizör, repartitör, tekniker, teknisyen, uzman teknisyen, vagon başteknisyeni, vagon teknisyeni pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl görev yapmış olmak,

4) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC no.lu Emniyet Direktifine uygun Emniyet Yönetim Sistemi Sertifikalı Eğitiminde veya EYS Kaza Araştırma İnceleme Kursu veya Raporlama Eğitimi ya da Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

ıı) Müdür (fabrika grup müdürü) kadrosuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültelerinin veya dört yıllık yüksekokulların elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, enerji sistemleri, mekatronik, makine, metalürji raylı sistemler bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkontrolör, kontrolör, pozisyonlarının herhangi birinde en az üç yıl veya mühendis pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak

gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Avukat pozisyonuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) İstatistikçi, kimyager, mimar, mühendis, öğretmen, psikolog, şehir plancısı pozisyonlarına atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim pozisyonuna atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (YDS) (A) seviyesinde puan almış olmak,

ç) Programcı pozisyonuna atanmak için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

d) Tekniker pozisyonuna atanmak için;

1) Meslek yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

e) Teknisyen pozisyonuna atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro ve pozisyon durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar ve/veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilirler ve sınavlara katılabilirler.”

“(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin konu başlıkları atama yapılacak görevin niteliğine göre belirlenir ve duyuruda yer verilir. Görevde yükselme yazılı sınavları TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Unvan değişikliği yazılı sınavları bu fıkrada sayılan diğer kurumlara yaptırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde duyurulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri görevlere atanabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı sınavını yaptırmak, görevde yükselme veya unvan değişikliği sözlü sınavlarını yapmak,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından mesleki ve teknik öğrenim şartı aranan görevler hariç olmak üzere dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

Top