Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik

demiryolu emniyet kritik gorevler yonetmeliginde degisiklik
demiryolu emniyet kritik gorevler yonetmeliginde degisiklik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “işletmecilerin bünyesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “tren makinisti hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ö) bendinde geçen “işe” ibaresi “mesleğe” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”

“b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,”

“p) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Sağlık Bakanlığı tarafından Ek-2’de yer alan esaslar dahilinde yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleğe ilk girişte kişisel emniyet belgesi düzenlenecek kişilerde aranacak şartlar ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kişisel emniyet belgesinin geçerliliğinin devam edebilmesi için, belge sahibinin, niteliği ve sıklığı belge düzenleyen işletmecinin emniyet yönetim sisteminde tanımlanmış olan yenileme eğitimlerine katılması, Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen koşullarda periyodik olarak sağlık muayenelerinden ve psikoteknik değerlendirme testlerinden geçmiş olması gereklidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tren makinistlerinin belgelendirilmesi ile ilgili” ibaresi “tren makinistlerine ehliyet verilmesine ilişkin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Emniyet kritik personelin psikoteknik kontrolleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş., demiryolu tren işletmecileri ile şehir içi raylı toplu taşıma işletmecilerinde çalışan veya çalışacak olan emniyet kritik personelin psikoteknik değerlendirmeleri; psikoteknik değerlendirme merkezlerinin yetkilendirilmesine kadar, beş yıl süreyle TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecilerinin mevcut mevzuatına uygun olarak yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

EK DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak= https://rayhaber.com/2019/05/demiryolu-emniyet-kritik-gorevler-yonetmeliginde-degisiklik/

Top