DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 31.12.2017 Tarih ve 30268 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik yapılmasına daire yönetmeliğine göre;

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Belgelendirme: Personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun, yazılı olarak bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi ve belgelendirilmesi faaliyetini,

ç) Cer aracı: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden lokomotif, otomotrisi ve tren setlerini,

d) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

e) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini,

f) Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin mesleki yeterliliklerini kazandıracak eğitimlerin, sınavların uygulandığı ve belgelendirmenin yapıldığı kurum veya kuruluşu,

g) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

ğ) Eğitim Programı: Bir yeterlilik alanında belge alabilmek için sistematik olarak öğretimi yapılması gereken içeriğin yer aldığı yeterlilik birimlerinden oluşan uygulama planını,

h) Emniyet kritik görevler: Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde, tüm işletmecilerin bünyesinde emniyete doğrudan etki edebilecek unsurlar üzerinde çalışan personelin üstlendiği görevleri,

ı) Kursiyer: Bir demiryolu eğitim merkezinde eğitim gören kişiyi,

i) Lokomotif: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,

j) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

k) MYK mesleki yeterlilik belgesi: MYK tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden mesleki yeterlilik belgesini,

l) Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri: Ulusal demiryolu ağına bağlı olmayan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasında ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sistemleri güvenli bir şekilde işleten ve/veya üzerinde yolcu taşımacılığı yapan kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

m) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünü,

n) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketini,

o) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya birkaç çeken araçtan oluşturulmuş personeli tarafından teslim alınmış diziyi,

ö) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

p) Tren makinisti: Yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak, hazırlanmış cer araçlarını ve treni teslim alan, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişiyi,

r) Tren makinist brövesi: Bir tren makinistinin, hangi demiryolu hatları üzerinde tren sürmeye ve hangi cer araçlarını sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu kanıtlayan belgeyi,

s) Tren makinist ehliyeti: Bir tren makinistinin, mesleğini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan sağlık şartlarına, psikoteknik ve mesleki yeterliliklere sahip olduğunu kanıtlayan belgeyi,

ş) Tüm işletmeciler: Demiryolu altyapı, demiryolu tren ve şehiriçi raylı toplu taşıma işletmecilerini,

t) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,

u) Ulusal meslek standardı: MYK tarafından yürürlüğe konulan bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

ü) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

v) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; MYK tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Demiryolu Eğitim ve/veya Sınav Merkezi”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi;

a) Tren Makinisti ve emniyet kritik görevlere ilişkin mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olması halinde; bu meslekleri icra edecek bireylerin MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması şartı aranır.

b) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde, Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi; ilgili meslekte hazırladığı eğitim ve sınav programını uygulayabilmek için Bakanlıktan yetkilendirme talep eder. Eğitim programları meslek ile ilgili varsa ulusal meslek standartları ve/veya ulusal yeterliliklere göre hazırlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “eğitim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere  “/veya” ibaresi eklenmiştir.

“Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi yetkilendirilmesi için sunulması gereken bilgi ve belgeler”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan “eğitim ve” ibarelerinden sonra gelmek üzere “/veya” ibareleri eklenmiştir.

“Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi yetki belgesi”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere“/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “eğitim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “/veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve sınav” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrasında yer alan “ve sınav” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “eğitim ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “/veya” ibaresi eklenmiştir.

“Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi müdürleri”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile aynı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan “eğitim ve” ibarelerinden sonra gelmek üzere “/veya” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür

Top