TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİ 31.12.2017 Tarih ve 30268 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik yapılmasına daire yönetmeliğine göre;

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, çalışma saatleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Belgelendirme: Personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun, yazılı olarak bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi ve belgelendirilmesi faaliyetini,

ç) Cer aracı: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden her türlü lokomotif veya otomotrisi, tren setlerini,

d) Ciddi kaza: Tren çarpışması, trenin yoldan çıkması, benzeri bir olay neticesinde en az bir kişinin ölümü, beş veya daha fazla kişinin ağır yaralanması, araçlarda, yolda, diğer tesislerde ve/veya çevrede araştırma sonucu en az altı milyon TL ağır hasara yol açan kazaları, emniyet yönetimini ya da emniyet kurallarını açıkça etkileyen benzer kazaları,

e) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

f) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini,

g) Demiryolu eğitim ve sınav merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin mesleki yeterliliklerini kazandıracak eğitimlerin ve sınavların uygulandığı ve belgelendirmenin yapıldığı kurum veya kuruluşu,

ğ) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

h) Emniyet yönetim sistemi: Tüm işletmecilerin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize edilmesini sağlayan organizasyonel yapıyı,

ı) Lokomotif: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı olan çekilen araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,

i) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

j) MYK mesleki yeterlilik belgesi: MYK tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden mesleki yeterlilik belgesini,

k) Onaylı tren makinist bröve sureti: Demiryolu tren işletmecisi veya altyapı işletmecisi tarafından düzenlenen, tren makinist brövesinde yer alan bilgilerin düz yazı biçiminde yer aldığı belgeyi,

l) Otomotris: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücü ile hareket eden, gerektiğinde arkasına ve önüne bağlı olan, çekilen araçları hareket ettiren ve/veya aynı zamanda üzerinde yolcu veya yük taşınmasına olanak sağlayan raylı sistem aracını,

m) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler: Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçte ve davranışta geçici veya kalıcı değişikliklere neden olan her türlü maddeyi,

n) Psikoteknik değerlendirme: Bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bilişsel ve motor özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesi, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik tasarlanmış inceleme ve değerlendirme yöntemini,

o) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Bakanlık ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,

ö) Sağlık kurulu raporu: Tam teşekküllü devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite hastaneleri tarafından alınan kurul raporları ile acil hastalık durumlarında veya operasyona dayalı olmak kaydıyla diğer sağlık sunucuları tarafından düzenlenen kurul raporlarını,

p) Şehir içi raylı toplu taşıma sistemleri: Ulusal demiryolu ağına bağlı olmayan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasında ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sistemlerini,

r) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

s) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketini,

ş) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya birkaç çeken araçtan oluşturulmuş personeli tarafından teslim alınmış diziyi,

t) Tren makinisti: Yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak, hazırlanmış cer araçlarını ile treni teslim alan, süren, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişiyi,

u) Tren makinist brövesi: Bir tren makinistinin, hangi demiryolu hatları üzerinde tren sürmeye ve hangi cer araçlarını sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu kanıtlayan belgeyi,

ü) Tren makinist ehliyeti: Bir tren makinistinin, mesleğini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için gerekli olan sağlık şartlarına, psikoteknik ve mesleki yeterliliklere sahip olduğunu kanıtlayan belgeyi,

v) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

y) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,

z) Ulusal meslek standardı: MYK tarafından yürürlüğe konulan bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

aa) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

bb) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; MYK tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Tren makinist ehliyeti almak için başvuru sahipleri tarafından sağlanması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru tarihinde yirmi yaşını tamamlamış olmak,

b) Başvuru tarihinden itibaren son altı aya ait iki adet fotoğraf,

c) Tren makinisti ehliyeti için başvuru tarihinde tren makinisti ulusal yeterliliğinde belirtilen süreli bildirimler kapsamında aşağıdaki belgelere sahip olmak:

1) Ek-1’de belirtilen sağlık şartlarını taşıdığını belgeleyen sağlık kurul raporu,

2) Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden “negatif” sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarından alınan rapor,

3) Ek-2’de yer alan usul ve esaslara uygun olarak Bakanlık ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezinden alınan psikoteknik değerlendirme raporu,

ç) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduğu hallerde, Tren Makinist Ulusal Yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmak,

d) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde;

1) Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim merkezinden tren makinistin ulusal yeterlilik ve meslek standartlarında belirtilen hususlara göre düzenlenen, tren makinist temel eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayarak katılım belgesi almış olmak,

2) Başvuru tarihinden en fazla on iki ay öncesinde, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu sınav merkezinde uygulanan yeterlilik sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tren makinist ehliyeti, tren makinisti ulusal yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi gerçek kişilere düzenlenir. Mülkiyeti, düzenlenmiş olduğu gerçek kişiye aittir. Tren makinistinin görev yaptığı kuruluş, tren makinist ehliyeti üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tren makinist ehliyeti, tren makinisti ulusal yeterliliğinde belirtilen süreli bildirimler ve yenileme süreleri kadar geçerlidir.

(2) Tren makinisti, kendisi veya adına görev yaptığı kurum tarafından alınmış, Ek-1’de belirtilen sağlık kurulu raporu ve Ek-2’de belirtilen psikoteknik değerlendirme raporlarının asılları Bakanlığa sunularak yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tren makinisti ulusal yeterliliğinde belirtilen meslek yeterlilik belgesinin yenilenmesi,”

“ç) Başvuru tarihinden itibaren son altı aya ait iki adet fotoğraf,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tren makinist brövesi, makinistin hangi demiryolu hatları ve hangi cer araçlarını sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu belirtir. Tren makinistinin görev yaptığı altyapı işletmecisi veya demiryolu tren işletmecisi tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “sağlık ve” ibaresi “sağlık kurulu raporu ve/veya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi

MADDE 20 – (1) Tren makinist ehliyet ve/veya tren makinist bröve eğitimi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim merkezi tarafından verilir.

(2) Tren makinist ehliyeti yeterlilik sınavı, ilgili ulusal yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmaması halinde; tren makinist ehliyeti yeterlilik sınavı, Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu sınav merkezi tarafından uygulanır.

 (3) Tren makinist bröve sınavı Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu sınav merkezi tarafından uygulanır.

(4) Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezinin yeterlilikleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri bünyesinde tren makinisti olarak çalışanlar veya emekli olanlardan tren makinisti ulusal yeterliliğinde geçerli MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanlar, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar, 7 nci maddenin birinci fıkrasındaki geçerli süreler ile ikinci fıkrasındaki koşulları (Ek-1’de belirtilen sağlık kurulu raporu ve Ek-2’de belirtilen psikoteknik değerlendirmelerden geçtiğini belgeleme) sağlayarak Bakanlığa başvurması halinde adlarına tren makinisti ehliyeti ücretsiz olarak düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Psikoteknik değerlendirme merkezlerinin yetkilendirilmesine kadar uygulama yöntemi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) TCDD ve demiryolu tren işletmecileri psikoteknik değerlendirme merkezleri yetkilendirilmesine kadar makinistlerin psikoteknik değerlendirilmeleri TCDD veya TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin mevcut mevzuatına uygun olarak yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “TREN MAKİNİSTLİĞİ EHLİYETİ ALMAK İÇİN GEREKLİ SAĞLIK ŞARTLARI” kısmı ile “GÖZ” başlıklı kısmı arasında yer alan giriş bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tren makinistlerinin sağlık şartları; ilk işe girişlerde ve MYK’nin tren makinisti ulusal yeterliliğinde belirtilen süreli bildirimler içerisinde, periyodik sağlık kontrolü için sağlık kurulu raporu alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inin “A – TREN MAKİNİST BRÖVESİ İLE İLGİLİ CER ARACI KONULARINDAKİ MESLEKİ YETERLİLİKLER” başlıklı kısmının “Treni tesisatına veya araçlara hasar vermeyecek bir tarzda sürüş” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan (b) ve (c) bentleri ile “B– TREN MAKİNİSTİ BRÖVESİ İLE İLGİLİ ALTYAPI KONULARINDAKİ MESLEKİ YETERLİLİKLER” başlıklı kısmının “Treni sevk ve idare etmek” başlıklı 5 inci maddesinin (b) bendi sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapışmayı ve güç gerekliliklerini dikkate alarak trenin hareket ettirilmesi,”

“c) Cer aracını ve tesisatlarını dikkate alarak yavaşlama ve durmalar için fren yapılması gereklidir.”

“b) Cer aracını ve tesisatlarını dikkate alarak, yavaşlama ve durmalar için, fren yapılması,”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

Top