DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 31.12.2017 Tarih ve 30268 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik yapılmasına daire yönetmeliğine göre;

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, demiryolu faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin sahip olması gereken mesleki yeterlilikleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Belgelendirme: Personelin belirli bir standart veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun, yazılı olarak bağımsız bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi ve belgelendirilmesi faaliyetini,

ç) Cer aracı: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden her türlü lokomotif, otomotrisi ve tren setlerini,

d) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

e) Demiryolu araçları: Raylı veya hafif raylı sistemlerde yolcu, yük taşımasında veya bu sistemlerin bakım ve onarım işlerinde kullanılan, üzerinde kendi tahrik güçleri ile hareket etme yeteneği olan veya olmayan her türlü aracı,

f) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini,

g) Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin mesleki yeterliliklerini kazandıracak eğitimlerin, sınavların uygulandığı ve belgelendirmenin yapıldığı kurum veya kuruluşu,

ğ) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,

h) Emniyet kritik görevler: Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde, tüm işletmecilerin bünyesinde emniyete doğrudan etki edebilecek unsurlar üzerinde çalışan personelin üstlendiği görevleri,

ı) Eğitim programı: Bir yeterlilik alanında belge alabilmek için sistematik olarak öğretimi yapılması gereken içeriğin yer aldığı yeterlilik birimlerinden oluşan uygulama planını,

i) Emniyet yönetim sistemi: Tüm işletmecilerin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize edilmesini sağlayan organizasyonel yapıyı,

j) Kişisel emniyet belgesi: Demiryolu işleriyle ilgili tüm işletmelerde emniyet açısından kritik görevleri yapacak personelden, Bakanlığın düzenlemelerine uygun olarak yapılacak veya yaptırılacak sınav sonucu başarılı olanlara verilen ve alınması zorunlu belgeyi,

k) Lokomotif: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen, tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,

l) MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

m) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi: MYK tarafından onaylanmış, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden mesleki yeterlilik belgesini,

n) Onaylı kişisel emniyet belgesi sureti: Kişisel emniyet belgesinde yer alan bilgileri düz yazı halinde özetleyen, çalıştığı işletme tarafından verilen onaylı belgeyi,

o) Otomotris: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen, tahrik gücü ile hareket eden, gerektiğinde arkasına ve önüne bağlı olarak çekilen araçları hareket ettiren ve/veya aynı zamanda üzerinde yolcu veya yük taşınmasına olanak sağlayan raylı sistem aracını,

ö) Psikoteknik değerlendirme: Bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bilişsel ve motor özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesi, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik tasarlanmış inceleme ve değerlendirme yöntemini,

p) Psikoteknik değerlendirme merkezi: Bakanlık ve/veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş psikoteknik değerlendirme merkezini,

r) Sağlık kurulu raporu: Tam teşekküllü devlet hastaneleri ile devlete ait üniversite hastaneleri tarafından alınan kurul raporları ile acil hastalık durumlarında veya operasyona dayalı olmak kaydıyla diğer sağlık sunucuları tarafından düzenlenen kurul raporlarını,

s) Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri: Ulusal demiryolu ağına bağlı olmayan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasında ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sistemleri güvenli bir şekilde işleten ve/veya üzerinde yolcu taşımacılığı yapan kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

ş) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

t) TCDD Taşımacılık A.Ş.: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Taşımacılık Anonim Şirketini,

u) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya birkaç çeken araçtan oluşturulmuş personeli tarafından teslim alınmış diziyi,

ü) Tren makinisti: Yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak hazırlanmış cer araçları ile treni teslim alan, süren, sevk ve idare eden nitelikli teknik kişiyi,

v) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

y) Tüm işletmeciler: Demiryolu altyapı, demiryolu tren ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecilerini,

z) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,

aa) Ulusal meslek standardı: MYK tarafından yürürlüğe konulan bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

bb) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak hazırlanan, MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

cc) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler: Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçte ve davranışta geçici veya kalıcı değişikliklere neden olan her türlü maddeyi,

çç) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; MYK tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşları,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen emniyet kritik personelin sağlık kurulu raporu ve psikoteknik değerlendirme raporu Ek-1 ve Ek-2’de belirlenen sağlık şartları ve psikoteknik değerlendirme ölçütlerine tabidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ek-2’de yer alan usul ve esaslara uygun olarak psikoteknik değerlendirme merkezinden alınan psikoteknik değerlendirme raporu,”

“e) Tren makinisti hariç emniyet kritik göreve ilişkin, MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş, meslek standardının ve/veya ulusal yeterliliğin bulunması durumunda:

1) Demiryolu eğitim merkezinde, meslek standardı ve/veya yeterlilikte tanımlandığı şekliyle, göreviyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran bir eğitim programına katılmış olmak,

2) Demiryolu sınav merkezinde, mesleki yeterliliklerini ölçen, teorik ve pratik bileşenleri olan bir sınavdan başarılı olmak.”

“f) MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş, meslek standardının ve/veya ulusal mesleki yeterliliğin bulunmaması durumunda:

1) Görev yapacağı işletmeci tarafından işin gerektirdiği yeterlilikleri karşılamaya yönelik oluşturulmuş eğitim programlarına katılmış olmak,

2) 15 inci maddede belirtilen esaslar dâhilinde yapacağı meslek ile ilgili yeterlilikleri ölçen, teorik ve pratik bileşenleri olan bir sınavdan başarılı olmak,

3) Görev yaptığı işletmecisinin kullandığı emniyet yönetim sisteminin mesleğini ilgilendiren kısımları hakkında eğitim almış olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Psikoteknik değerlendirme gerektiren görevler için değerlendirme tarihi, süresi ve uygulanacak testler,”

“ğ) Kullandığı cihaz ve protezler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi

MADDE 14 – (1) Emniyet kritik görevlere ilişkin mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olması halinde; bu meslekleri icra edecek bireylerin MYK mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması şartı aranır.

(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun olmadığı hallerde, bireylerin yeterliliklerinin kanıtlanması hususunda Bakanlık yetkilidir.

(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmadığı hallerde, demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezi ilgili meslekte yayımlanmış ulusal meslek standardı ve/veya ulusal yeterliliğin bulunması durumunda, eğitim programlarını ilgili standart ve yeterlilikler doğrultusunda hazırlar. Eğitim ve sınav programını uygulayabilmek için Bakanlıktan yetkilendirme talep eder.

(4) Demiryolu eğitim ve/veya sınav merkezinin yeterlilikleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Emniyet kritik görevlere yönelik, MYK tarafından yayımlanmış ulusal meslek standardı ve/veya ulusal yeterliliğin bulunmadığı durumlarda, tüm işletmeciler, emniyet yönetim sisteminde; personeline, görevle ilgili yeterli ve emniyetli çalışma becerilerini kazandıracak eğitimleri vermek veya verdirmek, teorik ve pratik olarak sınav yapmak veya yaptırmaktan sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Psikoteknik kontroller

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ile diğer demiryolu işletmecileri, psikoteknik değerlendirme merkezleri yetkilendirilmesine kadar emniyet kritik görevlerde çalışan personelin psikoteknik değerlendirmelerini mevcut mevzuatlarına uygun olarak yaparlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “A Grubunda yer alan örnek emniyet kritik görevler” başlıklı kısmının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu görevlerde çalışan emniyet kritik personel;

MYK’nın bu mesleklere ilişkin yayınlamış ulusal yeterliliğinde belirtilen süreli bildirimlerin olması halinde MYK’nın süreli bildirimlerdeki şartlara uyulacaktır. Olmaması halinde ise işe ilk girişlerinde ve kırk beş yaşına kadar 5 yılda bir, kırk beş-elli beş yaşa kadar 3 yılda bir, elli beş yaş sonrası iki yılda bir periyodik olarak sağlık kontrolü için sağlık kurulu raporu alır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “B Grubunda yer alan örnek emniyet kritik görevler” başlıklı kısmının birinci paragrafında yer alan “kataner” ibaresi “katener” şeklinde ve ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı ekin “ortopedi ve travmatoloji” başlıklı tablosunun 18 numaralı satırından sonra gelen “bu görevlerinde çalışırlar.” ibaresi “bu görevlerinde çalışırlar. Ancak” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bu görevlerde çalışan emniyet kritik personel;

MYK’nın bu mesleklere ilişkin yayınlamış ulusal yeterliliğinde belirtilen süreli bildirimlerin olması halinde MYK’nın süreli bildirimlerdeki şartlara uyulacaktır. Olmaması halinde ise işe ilk girişlerinde ve kırk beş yaşına kadar 5 yılda bir, kırk beş-elli beş yaşa kadar 3 yılda bir, elli beş yaş sonrası iki yılda bir periyodik olarak sağlık kontrolü için sağlık kurulu raporu alır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan tablonun 4 üncü ve 8 inci satırı sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Telekomünikasyon araçları ile demiryolu araçlarının hareketlerinin kontrolüyle ilgili her türlü iletişimi gerçekleştirmek”

“Katener hatlarına ve sinyalizasyon sistemlerine enerji vermek ve kesmek”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ekler İçin tıklayınız

Top