DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL ve SİCİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal demiryolu altyapı ağında işletilecek demiryolu araçlarının tescil ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarına uygulanır.

b) Ulusal demiryolu altyapı ağı dışındaki demiryolu ağları üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarına uygulanmaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletilmekte olan banliyö, metro ve şehir içi raylı ulaşım araçları tescil ve siciline ilişkin usul ve esaslar ile demiryolu araçlarının tip onayına ilişkin usul ve esaslar ayrıca düzenlenir.

(4) Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ve 6/10/2005 tarihli ve 5408 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 9/5/1980 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’de değişiklik yapan 3/6/1999 tarihli Protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 ‑– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Açık noktalar: İlgili UTP/TSI eklerinde belirtilmiş, demiryolu aracı standartlarına karşılık gelen ancak ayrıntılı bir şekilde yer almayan teknik hususları,

c) AK: Avrupa Komisyonunu,

ç) Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,

d) ATMF: Uluslararası trafikte kullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne ilişkin tek tip kuralları,

e) Bağımsız emniyet kuruluşu: Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırılacak araçların ağa uygunluğunu ve emniyet kriterlerini inceleyerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından izin verilen/yetkilendirilen kuruluşları,

f) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

g) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ğ) Bakımdan sorumlu birim: Yük vagonları hariç her türlü demiryolu aracının bakımından sorumlu araç sahibi tarafından belirlenmiş ve Bakanlıkça izin verilen kuruluşu,

h) Bakımdan sorumlu kuruluş: Yük vagonlarının bakımından sorumlu Bakanlık tarafından COTIF bakımdan sorumlu birim/kuruluş düzenlemesinde belirtilen prosedürlere göre yetkilendirilmiş kuruluşu,

ı) Başvuru sahibi: Bir demiryolu aracının tescili ve/veya ulusal sicil kaydına alınması için Bakanlığa başvuru yapan imalatçıyı, demiryolu tren işletmecisini, kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşu, aracın sahibini,

i) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin sözleşmeyi,

j) Çeken araçlar: Demiryolu üzerinde kendi tahrik güçleri ile hareket etme yeteneği olan her türlü aracı,

k) Çekilen araçlar: Demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olmayan yük ve yolcu taşımasında kullanılan her türlü demiryolu araçlarını,

l) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve özel şirketleri,

m) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setlerini,

n) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal Demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

o) Doğrulama beyanı: Demiryolu aracının üretiminin ve hizmete konulma aşamalarının ilgili UTP/TSI’lara, yürürlükte olan teknik ve operasyonel hüküm ve mevzuata uygun olduğunu belirten ve başvuru sahibi tarafından Bakanlığa verilen beyanı,

ö) Doğrulama sertifikası: Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına uygun olarak üretildiğini gösteren ve onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanmış sertifikayı,

p) EN: Avrupa standardını,

r) İmalatçı: Bir demiryolu aracının üretimini gerçekleştiren kuruluşu,

s) Onaylanmış kuruluş: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen ve isimleri komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları ile AK tarafından yayınlanan 2008/57/AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluş listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen kuruluşları,

ş) OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgütü,

t) Özel durumlar: Coğrafi, topografik veya kentsel çevre kısıtlamaları ya da mevcut sistem ile uyumluluğu etkileyen faktörler nedeniyle UTP/TSI’lar içinde, ya geçici ya da kesin özel hükümlere ihtiyaç duyan durumları,

u) RIC: Yolcu vagonlarının uluslararası trafikte karşılıklı kullanılmasını düzenleyen anlaşmayı,

ü) RID: Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

v) RIV: Yük vagonlarının uluslararası trafikte karşılıklı kullanılmasını düzenleyen anlaşmayı,

y) Sicil: Bu Yönetmelik kapsamına giren demiryolu araçlarıyla ilgili bilgi ve belgelerin kaydedildiği kütüğü,

z) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret siciline kayıtlı şirketi,

aa) TEN: Demiryolu araçları üzerine yazılan aracın UTP/TSI şartlarına uygun olduğunu gösteren işareti,

bb) Teknik dosya: Demiryolu aracına ait her türlü test raporu ve teknik bilgiyi içeren dosyayı,

cc) Tescil: Bir demiryolu aracının ulusal demiryolu ağında emniyetli bir şekilde seyredebilmesi için ilgili teknik ve idari mevzuata uygun olduğunun kabulünü ve sahipliğinin belirlenmesini,

çç) Tescil belgesi: Bir demiryolu aracının Bakanlık tarafından tescilinin yapıldığını gösteren kâğıt veya elektronik belgeyi,

dd) Tip: Aracın temel tasarım özelliklerini,

ee) Tip değişikliği: Tip kabulü yapılmış demiryolu aracının ana aksamında yapılacak değişiklikleri,

ff) Tip onayı: Bir demiryolu aracı ve ana aksamının yapım tipinin bu Yönetmelik ve ilgili diğer teknik mevzuata uygun olduğuna dair onaylanmış kuruluş tarafından verilen uygunluk belgesini,

gg) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

ğğ) TSI: Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesini,           

hh) UIC: Uluslararası Demiryolu Birliğini,

ıı) Ulusal araç kaydı veri tabanı: Demiryolu araçlarına ait bilgilerin kaydedildiği veri tabanını,

ii) Ulusal Demiryolu Altyapı Ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,

jj) Ulusal Yeterlilik Raporu: Demiryolu aracının iklim koşulları, enerji tedarik sistemi, kumanda kontrol ve sinyalizasyon sistemi, hat açıklığı ve altyapı ölçüleri, izin verilen azami dingil yükü ve şebekenin diğer kısıtlamaları dadahil olmak üzere, altyapıyla ve sabit tesislerle uygunluğu gibi ulusal yeterlilikleri karşıladığına dair atanmış kuruluş tarafından hazırlanmış teknik ve işlevsel özellikleri gösteren raporu,

kk) UTP: OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından kabul edilmiş Tek Tip Teknik Talimatları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Demiryolu Araçlarının Tescil Zorunluluğu, Tescil Belgesi Alımında Uyulması

Gereken Mevzuat ve Sertifikalandırma, Sertifika Verecek Kuruluşlar ve

Denetim Hakkı, Tescil Belgesi Başvurusunun Reddi ile Redde İtiraz

Demiryolu araçlarının tescil zorunluluğu

MADDE 4 – (1) Türkiye’de üretilmiş veya yürürlükteki mevzuata göre ithal edilmiş demiryolu araçlarının ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılabilmesi için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tescilinin yapılması zorunludur.

(2) Bakanlık tarafından demiryolu araçlarının tescilinin yapılması için başvuru sahiplerinin 9 uncu maddede istenilen bilgi ve belgelerle beraber Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir.

(3) Yurt dışından bir kiralama sözleşmesi kapsamında temin edilmiş ve ulusal demiryolu altyapı ağında 3 aydan fazla kullanılacak demiryolu araçları için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dâhilinde tescil işlemi yapılması zorunludur.

(4) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleşmesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen RIV, RIC veya RID şartlarına haiz yolcu ve yük vagonlarında tescil edilme şartı aranmaz. Ancak, yük vagonlarında, vagonların bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı aranır.

(5) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleşmesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen yük ve yolcu vagonları haricindeki demiryolu araçları için TSI/UTP’lereuygun üretildiklerine dair belgenin ibraz edilmesi halinde tescil edilme şartı aranmaz.

(6) Yabancı ülkelere ait uluslararası trafikte kullanılan TEN, RIV, RIC veya RID işaretli yük ve yolcu vagonlarında tescil edilme şartı aranmaz. Ancak, yük vagonlarında, vagonların bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı aranır.

Tescil belgesi alımında uyulması gereken mevzuat ve sertifikalandırma

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye’de üretilecek veya yurtdışından ithal edilecek demiryolu araçlarının tescil edilebilmesi için bu araçların AK tarafından yayınlanan TSI teknik ve idari şartları ile birlikte, bu Yönetmelikte belirtilen şartları da karşılaması zorunludur.

(2) TSI teknik şartlarına uygunluk belgesi bulunmayan demiryolu yol bakım, onarım ve ölçüm makinalarınınUIC ve EN standartlara uygun olduğunun belgelendirilmesi halinde tescil işlemleri yapılır.

(3) Demiryolu araçlarının UTP/TSI teknik şartlarına uygunluğunun sertifikalanması onaylanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının ulusal yeterliliklere uygunluğunun sertifikalanması atanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının gerekli emniyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığının sertifikalanması bağımsız emniyet kuruluşları tarafından yapılır.

(4) İkinci el demiryolu araçlarının ithal edilebilmesi için 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine göre Ekonomi Bakanlığından ithalat izin belgesi alınması gerekir.

Sertifika verecek kuruluşlar ve denetim hakkı

MADDE 6 – (1) Bakanlığın, onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşları ile bu kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış demiryolu araçları üzerinde denetim ve inceleme yapma ve/veya yaptırma hakkı saklıdır.

Tescil belgesi başvurusunun reddi ile redde itiraz

MADDE 7 – (1) Tescil başvurusunun reddedilmesi halinde, Bakanlık bunun gerekçelerini başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi, ret kararının bildiriminden sonraki 30 iş günü içinde bu karara karşı Bakanlığa itiraz edebilir. Bakanlık talebin iletildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil Ücreti, Tescil Başvurusunda Gerekli Belgeler, Tescil Başvurusu Değerlendirme Süresi, Tescilin Yenilenmesi, Tescilin Askıya Alınması, Tescilin İptali,

Tescil Bildirimi ve İthalat İzni      

Tescil ücreti

MADDE 8 – (1) Bakanlıkça yapılacak tescil işlemleri için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı ücret tablosunda belirtilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan tescil işlemi yapılmaz.

(2) Tescil ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(3) Tescil ücretleri Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Muhasebe Birimi hesabına yatırılır.

Tescil başvurusunda gerekli belgeler

MADDE 9 – (1) – Başvuru sahibi demiryolu araçlarının tescili için aşağıdaki bilgi ve belgeleri ile birlikte Bakanlığa başvurur.

a) Yük vagonları için COTIF tarafından belirlenen özellikteki bakımdan sorumlu kuruluş bilgileri veya diğer demiryolu araçları için bakımdan sorumlu birim bilgileri.

b) Yurtiçinden satın alınan araçlar için noter veya ilgili vergi dairesinden onaylı demiryolu aracına ait fatura sureti.

c) Yurt dışından satın alınan veya kiralanan araçlara ait apostilli ve konsolosluk tarafından onaylı evrakları.

ç) Onaylanmış kuruluşlardan alınan Ek-10’da içeriği bulunan Türkçe olmayan doğrulama sertifikaları ile diğer dokümanların yeminli mütercimler tarafından yapılmış Türkçe çevirileri ve ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı asıl veya suretleri.

d) Ek-4’teki örneğine uygun olarak başvuran tarafından doldurulmuş tescil belgesi ve bilgileri.

e) Ek-8’deki örneğine uygun varsa araçla ilgili kısıtlama kodları.

f) Demiryolu aracı park yerine ait mülkiyet belgesi veya kullanım sözleşmesi/muvafakatname ve kapasitesi ile ilgili bilgi ve belgeler.

g) İçeriği Ek-2’de verilen doğrulama beyanı.

ğ) Onaylanmış kuruluşa ait bilgiler.

h) Atanmış kuruluşa ait bilgiler.

ı) Onaylanmış kuruluş tarafından demiryolu aracı için hazırlanmış teknik dosya.

i) Atanmış kuruluş tarafından hazırlanan ulusal yeterlilik raporu.

j) İlgili UTP/TSI’larda belirtilen açık noktalar için geçerli ulusal yeterlilikler.

k) İlgili UTP/TSI’larda belirtilen özel durumlarda uygulanabilir ulusal yeterlilikler.

(2) Bir demiryolu aracının tip onayı varsa bu tipe göre seri olarak imal edilmiş demiryolu araçlarının tescilinde doğrulama sertifikası aranmaz.

Tescil başvurusu değerlendirme süresi

MADDE 10 – (1) Tescil için yapılan başvuru tüm belgelerin tam ve eksiksiz olması durumunda 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Başvuru dosyasında eksiklik bulunması halinde, tescil başvurusu ret edilir. Ancak başvuru sahibi bu eksiklikleri giderip Bakanlığa tekrar başvurabilir.

Tescilin yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Demiryolu araçlarının;

a) Sahibinde ve kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşta değişiklik olması,

b) Araçta/araçlarda modifikasyon ve/veya tip değişikliği olması,

c) Bakımdan sorumlu kuruluşun/birimin değişmesi,

hallerinde tescil yenilemesi yapılır.

(2) Onaylanmış kuruluş tarafından proje dosyası ve uygunluk raporu ile emniyeti olumsuz etkilemediği ve araç tescil numarasının değiştirilmesini gerektirmediği belgelenen değişikliklerde tescil yenilenmesi gerekmez.

(3) Demiryolu aracını kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşun veya aracın sahibinin değişmesi halinde, tescilde kayıtlı olan kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluş veya sahibi ile başvuru sahibi Bakanlığa en geç 5 iş günü içerisinde bilgilendirmekle yükümlüdür.

(4) Tescil yenilemesi için yapılan başvuru, tüm evrakların tam ve eksiksiz olması durumunda Bakanlık tarafından 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.

(5) Tescil yenilenmesini gerektirdiği halde bu Yönetmelikte belirtilen süre ve kurallara uyulmadığının tespiti halinde; demiryolu aracını kullanan demiryolu tren işletmecisine her araç için ayrı ayrı 26/9/2011 tarihli, 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 25.000 (yirmibeşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir. 

(6) Tescil yenilemesinde de EK-1’de belirtilen ücret alınır.

Tescilin askıya alınması

MADDE 12 – (1) Bir demiryolu aracına verilmiş tescil aşağıdaki hallerde Bakanlık tarafından askıya alınır ve demiryolu aracının ulusal demiryolu ağında çalıştırılması altyapı işletmecisine yazılı bildirim yapılarak durdurulur.

a) UTP/TSI’larda, tescil şartlarında ve/veya RID’de belirtilen teknik kontroller, muayeneler, bakım ve servislerin gerçekleştirilmemesi veya sürelerin geçirilmesi.

b) Kazalı demiryolu aracının 5 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmemesi.

c) Demiryolu aracının tescil edilen özelliklerinde yapılan değişikliklerin süresi içerisinde Bakanlığa bildirilmemesi.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde her bir bent için ayrı ayrı 26/9/2011tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 15.000 (onbeşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.  

(3) Birinci fıkra kapsamında tescili askıya alınmış demiryolu araçlarının eksikliklerini gidermeleri için işletmecilerine talep ettikleri kadar bir süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerinin giderildiği belgelenen demiryolu araçlarının tescilleri yenilenir.

Tescilin iptali           

MADDE 13 – (1) Tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı olduğu araç sahibi tarafından bildirilerek tescil iptali talep edilen demiryolu araçlarının tescilleri, bakımdan sorumlu kuruluş/birim tarafından verilen bu yöndeki teknik rapora istinaden iptal edilir. Araç sicil kayıtlarındaki bir demiryolu aracı üzerinde rehin, tedbir, haciz ve benzeri yasal kısıtlamalar bulunması/oluşması halinde; kısıtlamayı getiren lehtarın talebine göre işlem tesis edilir.     

(2) Tescili askıya alınmış demiryolu araçları Bakanlık tarafından verilen sürede eksiklikleri giderilmediği takdirde tescilleri başka bir işlem yapılmaksızın iptal edilir.

(3) Araç sahibinin talebi ve varsa kullanım hakkı sahibinin rızasının bulunması halinde, demiryolu aracı üzerinde rehin, tedbir, haciz ve benzeri yasal kısıtlamalar bulunmaması kaydıyla tescil iptal edilir.

Tescil bildirimi

MADDE 14 – (1) Bakanlık bir tescil belgesi verdiğinde, askıya aldığında, yenilediğinde, iptal ettiğinde veya değiştirdiğinde, söz konusu durumu altyapı işletmesine ve ilgili demiryolu tren işletmesine bildirir.

(2) İptal ve askıya alma işlemleri Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Demiryolu Araçlarının Sicilinin Tutulması ve Sicil Kaydının Kapsamı, Sicil Başvurusu, Sicil Numarasının Verilmesi ve Sicil Kayıtlarının Yenilenmesi, Sicil Kayıtlarının

Arşivlenmesi, Sicilin Silinmesi, Rehin ve Haciz İşlemi

Demiryolu araçlarının sicilinin tutulması ve sicil kaydının kapsamı

MADDE 15 – (1) Tescilleri yapılmış demiryolu araçlarının tescilleri yapıldıktan sonra sicilleri OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından yayınlanan ve güncellenen Ulusal Araç Kaydı dokümanı esas alınarak Bakanlık tarafından tutulur ve yayınlanır.

(2) Demiryolu araçlarının sicil kaydında araç için hazırlanmış kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluş ile sahibi hakkında bilgi, araç sicil numarası, araç kısıtlamaları, bakımdan sorumlu kuruluş ve/veya birim bilgileri, aracın tescillendiği diğer OTIF üyesi ülkeler, imalat yılı, AK/OTIF referansları yer alır.

Sicil başvurusu, sicil numarasının verilmesi ve sicil kayıtlarının yenilenmesi

MADDE 16 – (1) Demiryolu araçları için tescil başvurusu yapıldığında sicil başvurusu da yapılmış sayılır. Sicil Formu örneği Ek-5’te verilmiş olup başvuru sahibi tarafından doldurulur.

(2) Demiryolu araçlarının sicil numaraları Bakanlıkça Ek-6’da belirtilen uluslararası numaralandırmaya göre verilir.

(3) Demiryolu araçlarının tescilinde yapılan değişikliklere göre sicil kayıtları yenilenir.

Sicil kayıtlarının arşivlenmesi, sicilin silinmesi

MADDE 17 – (1) Sicil kaydında yer alan bütün veriler elektronik veya yazılı kağıt ortamında arşivlenerek süresiz muhafaza edilir.

(2) Sicil kaydı silinen demiryolu araçlarına ait bilgiler ise 10 yıl süre ile muhafaza edilir. Bir ya da birden çok aracı kapsayan bir soruşturma/inceleme açılması halinde, bu araçlarla ilgili veriler daha da uzun bir süre saklanabilir.

(3) Bir demiryolu aracının tescili iptal edildiğinde sicili de silinmiş olur.

(4) Sicilden silinme ve iptal işlemi Ek-7’de belirtilen hususlar ve kodlara göre yapılır.

Rehin ve haciz işlemi

MADDE 18 – (1) Yetkili mercilerin bir demiryolu aracına rehin veya haciz konulmasına dair yazılı olarak Bakanlığa bildirimde bulunmaları halinde söz konusu aracın sicil kayıtlarına haciz ve/veya rehin şerhi konulur.

(2) Demiryolu araçlarından rehin ve/veya haczin kaldırılabilmesi için yetkili merciler tarafından Bakanlığa bildirimde bulunulması gereklidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme

Yetkilendirme 

MADDE 19 – (1) Bakanlık demiryolu araçlarının;

a) UTP/TSI’lara uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla bir onaylanmış kuruluşu,

b) Ulusal yeterliliklere uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla bir atanmış kuruluşu,

c) Gerekli emniyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığını doğrulamak amacıyla bir bağımsız emniyet kuruluşunu,

yetkilendirebilir.

(2) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen hususlarda;

a) Bir demiryolu tren işletmecisini,

b) Bir demiryolu altyapı işletmecisini,

c) Aracı kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşu,

ç) Bakımdan sorumlu kuruluşu/birimi,

d) Demiryolu malzemesinin üretimine doğrudan veya dolaylı olarak katılan bir demiryolu malzemesi üreticisini,

e) Bu fıkranın yukarıdaki bentlerinde sayılan kuruluşların bağlı ortaklıklarını,

yetkilendiremez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu hizmet birimi

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, 17/11/2008 tarihli ve 2008/57/AK sayılı Topluluk İçindeki Demiryolu Sisteminin Karşılıklı İşletilebilirliği ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yurtiçinde Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yönetmelikten önce işletilmekte olan RIV, RID ve TEN işaretiyle damgalanmış yük vagonlarının tescili

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’de işletmede olan RIV, RID ve TEN işaretiyle damgalanmış ve ticari amaçla kullanılan yük vagonlarının; bakımlarının, onarımlarının veya dönemsel teknik muayenelerinin bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılmış olması ve buna ilişkin bilgi ve/veya belgeleri eksiksiz olarak Bakanlığa sunulması halinde söz konusu yük vagonlarının başka bir işleme gerek olmadan tescil işlemi yapılır.

Yönetmelikten önce işletilmekte olan RIC ve UTP/TSI işaretiyle damgalanmış demiryolu araçlarının tescili

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’de işletmede olan yük vagonları hariç RIC ve UTP/TSI’a uygun demiryolu araçlarına ait gerekli teknik dosyalar, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uyumluluğu gösteren bildirimler ve/veya bakım belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa sunulması halinde; söz konusu demiryolu araçlarının başka bir işleme gerek olmadan tescil işlemi yapılır.

Yönetmelikten önce işletilmekte olan RIV, RIC, RID, UTP/TSI ve TEN işaretiyle damgalanmamış demiryolu araçlarının tescili

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce RIV, RIC, RID, UTP/TSI ve TEN işaretiyle damgalanmamış demiryolu araçlarının tescili için Bakanlığa aşağıdaki bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulması halinde söz konusu demiryolu araçlarının tescil işlemi yapılır.

a) Başvuru sahibi demiryolu aracının ulusal demiryolu alt yapı ağı üzerinde planlanan kullanım amacı.

b) Demiryolu aracına ait Ek-3’te belirtilen teknik özellikler.

c) Demiryolu aracının teknik verileri, bakım programını ve operasyonel özelliklerini içeren belgeler ile Ek-9’da belirtilen belge.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yurtiçinde üretimine başlanmış demiryolu araçlarının tescili

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurtiçinde üretimine başlanmış demiryolu araçlarının tescil işlemi için bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) Üretilmesine başlanılmış olduğunu belgeleyen üretici firma tarafından onaylı bilgi, belge, fotoğraf ve denetim raporlarının Bakanlığa verilmesi zorunludur. 

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI teknik ve idari şartları aranmaz.

Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ithal edilmiş demiryolu araçlarının tescili

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilmiş demiryolu araçları için bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki kurallar uygulanır.

a) İthalatının bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirildiğini gösteren ithalat belgesinin Bakanlığa verilmesi zorunludur. 

b) TCDD tarafından satın alma ihalesi yapılmış ancak ithalatı henüz gerçekleştirilememiş demiryolu araçları için (a) bendi uygulanmaz.

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI teknik ve idari şartları aranmaz.

Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ithal edilecek yurt içinde üretimi mümkün olan yük ve yolcu vagonları

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ithal edilecek yurt içinde üretimi mümkün olan yük ve yolcu vagonlarının 1/1/2020 tarihine kadar tescil işlemi yapılmaz. 

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Top