“ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ” Resmi Gazete’de Yayımlandı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ile Değerlendirme Heyetinin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine ilişkin hususları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 489/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

c) Başkan: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanını,

ç) Başkanlık: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığını,

d) Birim Sorumlusu: Her bir ulaştırma türü için teşkil edilen birimin koordinasyon görevini yürütmek üzere Başkan tarafından belirlenen uzmanı,

e) Büro personeli: Başkanlığın yazışma, arşivleme ve benzeri işleriyle görevli ve yetkili personeli,

f) Daire Başkanı: Kendisine bağlı birimleri yöneten ve Başkana karşı sorumlu olan personeli,

g) Değerlendirme Heyeti: Ulaşım emniyetini artırmak üzere incelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları karara bağlayan heyeti,

ğ) Grup: Her bir kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi için görevlendirilen uzmanlardan oluşan grubu,

h) Grup Başkanı: Her bir kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi sırasında koordinasyon görev ve yetkileriyle donatılan uzmanı,

ı) Rapor: Kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi neticesinde, ulaşım emniyetini artırmak amacıyla düzenlenen raporu,

i) Uzman: Ulaşım emniyeti inceleme faaliyetini yerine getiren; Başkanlık personeli ile Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından görevlendirilen personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başkanlığın Teşkili, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanlık teşkilatı

MADDE 4 – (1) Başkanlık, Başkanlık personeli ve Değerlendirme Heyeti üyelerinden oluşur.

Değerlendirme Heyeti üyelerinin ve uzmanların görevlendirilmeleri

MADDE 5 – (1) Başkan Değerlendirme Heyetinin doğal üyesi ve Başkanıdır.

(2) Başkan hariç en fazla altı kişiden müteşekkil Değerlendirme Heyeti üyeleri Bakan Oluru ile üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi dolan üyelerin görev süresi Bakan Oluru ile uzatılabilir.

(3) Değerlendirme Heyeti üyelerinin ilgili bakanlıklar ile ulaştırma alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden veya ulaştırma alanında herhangi bir çalışması bulunan akademisyenler arasından görevlendirilmesi esastır.

(4) Değerlendirme Heyeti üyesi olarak görevlendirileceklerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

(5) Başkanlığın mevcut kadrolu personeli dışında, her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı uzmanlar Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından ilgili mevzuatı çerçevesinde geçici görevlendirme yoluyla çalıştırılabilir.

(6) İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza ve olayların araştırma ve incelemelerinde bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında kaza ve olayların araştırma ve incelemesinde görevlendirilmek amacıyla Başkanlık tarafından ayrıca uzman havuzu oluşturulabilir.

(8) Başkanlık görev ve yetkilerinin öncelikle mevcut uzmanlar marifetiyle yürütülmesi esastır. Ancak Başkanlık tarafından gerekli görülmesi halinde, araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere hizmet alımı yapılabilir. Hizmet alım giderleri, Genel Bütçede yeterli ödenek olmaması halinde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanabilir.

Değerlendirme Heyeti üyeliğinin son bulması

MADDE 6 – (1) Değerlendirme Heyeti üyesi olarak görevlendirilenlerin 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları kaybettiklerinin öğrenilmesinden itibaren en geç onbeş gün içinde Başkan tarafından Değerlendirme Heyeti üyeliğinin sonlandırılması için Bakan Oluru alınır ve üyenin Değerlendirme Heyetiyle ilişiği kesilir.

(2) Mazereti olmaksızın bir takvim yılında toplam üç Değerlendirme Heyeti toplantısına katılmayan üyenin Değerlendirme Heyeti üyeliğine, Başkanın teklifi ve Bakan Oluru ile son verilir.

Başkanlığın görevleri

MADDE 7 – (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:

a) Ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor hazırlamak, incelenen ve karara bağlanan raporu Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunmak.

b) İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.

c) Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine kadar delilleri muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon halinde olmak.

ç) Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kural ve standartların uygulanmasını temin etmek.

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanın görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Başkan, birimin en üst amiri ve harcama yetkilisi olup, görev ve yetkileri şunlardır:

a) 7 nci maddede belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.

b) Değerlendirme Heyetine başkanlık etmek.

c) Değerlendirme Heyeti toplantılarına ilişkin gündemi belirlemek, toplantıları yönetmek.

ç) Gerektiğinde Değerlendirme Heyeti üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Kaza veya olay araştırma ve inceleme işlerinde görev alacak ulaşım emniyeti inceleme gruplarına ilişkin yurt içi görev olurlarını vermek.

e) İhtiyaç duyulması halinde, bizzat kaza veya olay yerinde incelemelerde bulunmak.

f) Kaza ve olay araştırma ve incelemeleri konusunda değişen ve gelişen mevzuatın icracı kurum ve kuruluşlarla eşzamanlı takibi açısından gerektiğinde toplantı yapmak.

g) Ulaşım emniyetini artırmaya yönelik hazırlanan raporları karara bağlanmak üzere Değerlendirme Heyetinin toplantı gündemine almak.

ğ) Değerlendirme Heyeti tarafından karara bağlanan raporları ilgili yerlere göndermek.

h) Değerlendirme Heyeti üyeleri, uzmanlar ve diğer personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluk bildirimlerini imzalamak.

ı) Ulaşım emniyeti inceleme faaliyetlerinde görevlendirilecek uzmanların eğitimlerini sağlamak.

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Yetki devri

MADDE 9 – (1) Başkan sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinin bir kısmını alt kademe yöneticilerine devredebilir.

Daire Başkanlarının görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Daire Başkanlarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kaza ve olay araştırma ve inceleme çalışmalarına münhasır görevlendirmeler hariç olmak üzere, dairesine havale edilen günlük yazışmaların ve diğer rutin işlerin uzmanlar arasında paylaşımını yapmak ve söz konusu faaliyetlere ilişkin yönetici bilgi özetlerini Başkana sunmak.

b) Başkan tarafından araştırılmasına ve incelenmesine karar verilen kaza veya olaylar hakkında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak.

c) Dairesine bağlı görevlerin etkin, süratli, verimli ve amacına uygun olarak yapılması için çalışmaları programlamak ve yürütülmesini sağlamak.

ç) İncelemesi yapılan kaza ve olayların araştırma ve inceleme istatistikleri ile yıllık faaliyet raporunda dairesine ait yer alması gereken verileri sağlamak.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatlarla harcama birimine verilen görevleri yapmak.

e) Başkanlığın idari, mali ve teknik işlerini yürütmek.

f) Başkanlığın görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak, bilgi sistemleri ve otomasyonu konusundaki gelişmeleri izlemek.

g) Başkanlığın bilgi mimarisinin hazırlanması, veri tabanlarının kurulması, güncellenmesi ve arşivlenmesi çalışmalarını yapmak.

ğ) Hizmetin gereği olarak Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim sorumlusunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Birim sorumlusu, her bir ulaştırma türü için teşkil edilen birimin ulaşım emniyeti inceleme faaliyetleri ile ilgili koordinasyon görevini yürütür.

(2) Başkan tarafından araştırılmasına ve incelenmesine karar verilen kaza veya olaylara ilişkin teklifler ile ulaşım emniyetiyle ilgili çalışma sonuçlarını makul süre dâhilinde Başkanlığa sunar.

(3) Söz konusu faaliyetlere ilişkin, grup başkanı ile Başkanlık arasındaki iletişim akışını sağlar.

Grup ve uzmanların görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Kaza veya olay incelemesinde görevlendirilen grup ve uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:

a) Usulüne uygun olarak verilen yazılı emir veya onay üzerine, özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan usul ve esaslar dâhilinde derhal kaza veya olay araştırma ve incelemesine başlamak.

b) Kaza veya olayla ilgisi olan kişilerin bilgisine başvurmak.

c) Kaza veya olayla ilgisi olan defter, evrak, harita, plan ve her türlü belge örneklerini almak ve gerektiğinde ilgililere asıllarına uygunluğunu tasdik ettirmek.

ç) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü resim, görüntü, ses kaydı ve benzeri elektronik kayıt örneklerinin toplanmasını sağlamak.

d) Kaza veya olayla ilgisi olan her türlü kanıtlara ilişkin makul tedbirleri almak veya aldırmak.

e) Başkanlık görev ve yetki alanına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak.

f) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak.

g) Ulaşım emniyetine yönelik araştırma ve inceleme istatistiklerine ilişkin veri sağlamak.

ğ) Başkanlık tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Uzmanların yapamayacakları işler

MADDE 13 – (1) Kaza veya olay incelemesinde görevlendirilen uzmanlar;

a) Araştırma ve incelemeyle doğrudan ilgisi olmayan icrai mahiyette herhangi bir talimatta bulunamazlar.

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

c) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

ç) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

Büro personelinin görev ve yetkileri

MADDE 14 – (1) Başkanlık Bürosu, Başkanın emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Büro personelinin görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arşivi düzenlemek.

b) Uzmanlara verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

c) Grup ve uzmanlardan gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndermek.

ç) Araştırma ve inceleme konularına ilişkin istatistikleri tutmak.

d) Başkanlığın taşınırları ile ilgili her türlü işlemlerini yürütmek.

e) Başkanlık kütüphanesine intikal eden rapor, kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Büro personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak, defter, rapor ve benzeri belgeleri, Başkanın izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.

Değerlendirme Heyeti toplantıları

MADDE 15 – (1) Değerlendirme Heyeti, ayda bir kez olağan toplantısını yapar.

(2) Başkanın asgari beş gün önceden yapacağı yazılı çağrı veya üyelerden en az üçünün yazılı teklifi üzerine her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Çağrıların elektronik posta yoluyla yapılması esastır.

(3) Değerlendirme Heyeti, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve yine üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Değerlendirme Heyeti toplantılarında çekimser ve vekâleten oy kullanılamaz. Muhalif oy kullanan Değerlendirme Heyeti üyesinin muhalefet şerhinin tutanağa bağlanması zorunludur. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

(4) Değerlendirme Heyeti kararlarında bağımsızdır.

Çalışma merkezi

MADDE 16 – (1) Başkanlığın çalışma merkezi Ankara’dır.

(2) Gerektiğinde Ankara dışında da Değerlendirme Heyeti toplantıları düzenlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulaşım Emniyeti İncelemesinde Görevlendirilen

Uzmanların Çalışma Usul ve Esasları

Araştırma ve inceleme süreci

MADDE 17 – (1) Ulaşım emniyeti incelemesinde görevlendirilen uzmanlarca yürütülen araştırma ve inceleme süreci şu adımlardan oluşur:

a) Kaza/olay ihbarının alınması.

b) Kaza/olayın ilgili birimlerden teyit edilmesi.

c) Kaza/olay hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi.

ç) Başkan tarafından araştırma veya incelenmesine karar verilen kaza ve olayla ilgili sözlü veya yazılı görev olurunun alınması.

d) Kaza/olay yerine ivedilikle gidilip araştırma ve inceleme başlatılması.

e) Kaza/olay hakkındaki ilk bulgulara göre ön raporun hazırlanması ve Başkana sunularak incelemenin devam edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlık tarafından karar verilmesi.

f) Gerekliyse ilave bilgi ve belgelerin toplanması.

g) Kaza/olayla ilgili bulgu ve belgelerin analiz edilmesi.

ğ) Kaza/olay inceleme taslak raporunun yazımı.

h) Grup başkanının taslak raporu incelemesi için Başkanlığa göndermesi.

ı) Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde taslak raporun tamamının veya bir kısmının ilgili tarafların görüşüne gönderilmesi.

i) İlgili tarafların süresi içerisinde bildirdikleri görüşlerin uygun görülmesi halinde taslak rapora işlenmesi.

j) Taslak raporun Değerlendirme Heyetine sunulması.

k) Değerlendirme Heyetinin taslak rapor hakkında tekrar düzenleme kararı vermesi halinde yazılı gerekçesi ile birlikte grup başkanına iadesi, grup tarafından raporun tekrar ele alınarak (ğ) bendinden itibaren sürece tekrar girmesi.

l) Değerlendirme Heyetinin taslak rapor hakkında kabul kararı vermesi halinde raporun Başkanlık internet sitesinde kısmen veya tamamen yayımlanarak Başkanlık arşivine eklenmesi.

m) Raporda yer verilen tavsiyelerin takibinin yapılması.

Birlikte görevlendirilme

MADDE 18 – (1) Ulaşım emniyeti araştırma veya incelemesinin niteliğine göre bir işte birden çok uzman görevlendirilebilir.

(2) Bu durumda çalışmaları, grup başkanı olarak tayin edilen uzman düzenler, çalışmaların zamanında bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

İşin devamlılığı ve devri

MADDE 19 – (1) Uzmanlar başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmekle yükümlüdürler. Uzmanlar, işlerin geri bırakılması zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde de araştırma ve inceleme yapılmasını gerektirirse, durumu Başkanlığa bildirerek alacakları talimata göre hareket ederler.

Uzmana yardım yükümlülüğü

MADDE 20 – (1) İlgililer, kaza veya olay incelemesinde görevli uzmanların görevlerine ilişkin ve ilgili mevzuata uygun talepleri geciktirmeden yerine getirmek ve kendilerine yöneltilen soruları cevaplamakla yükümlüdür.

(2) Araştırma ve inceleme konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, kaza veya olay incelemesinde görevli uzmanların görevlerini gereği gibi yürütebilmelerini teminen, kendilerine görevleri süresince ulaşım hizmeti ve uygun bir çalışma ortamı sağlar ve bir irtibat personeli tahsis eder.

(3) İncelemeyi yapan uzmanların kaza veya olay yerine erişimi ile delillerin temini kısıtlanamaz.

(4) Kazaya veya olaya karışan taraflar, talep edilmesi halinde ilgili personeli bilgisine başvurulmak üzere Başkanlık Merkezine göndermekle yükümlüdür.

Raporlar

MADDE 21 – (1) Grup başkanı çalışmaların neticelerini, işin özelliğine ve özel yönetmeliklerinde ayrıca tanımlanan kriterlere uygun olarak hazırlanacak bir rapor halinde Başkanlığa sunmakla yükümlüdür.

(2) Raporlarda yer alan hususlarda grup üyeleri arasında görüş ayrılığı olması halinde, söz konusu hususlar ayrıca gerekçelendirilip imzalandıktan sonra rapora ekli olarak Başkanlığa sunulur.

(3) Raporlar, kaza ve olaylardan edinilen tecrübelere dayanılarak ulaşım emniyetinin artırılmasına ve benzer kaza ve olayların önlenmesine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde tanzim olunur. İdari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti, raporların konusunu oluşturamaz.

(4) Hazırlanan raporlar yerindelik denetimine tabi tutulamaz.

Raporlar üzerine yapılacak işlemler

MADDE 22 – (1) Değerlendirme Heyeti, gündemine gelen raporların tümü üzerinden değerlendirmesini yapar ve ulaştırma altyapıları ile taşımacılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve bütün ulaştırma türlerini kapsayan ulaşım emniyetine ilişkin hususları karara bağlar.

(2) Raporlarda eksik görülen, tekrar araştırılması veya ilave incelenmesi gereken hususların bulunduğuna karar verilmesi halinde, araştırma ve incelemenin aynı grup tarafından veya yeni görevlendirilecek grup tarafından yapılmasına yazılı gerekçesi ile birlikte karar verilebilir.

(3) Değerlendirme Heyetince kabul edilen raporlar Bakana ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunulur.

(4) Raporlar Başkanlık internet sitesinde kısmen veya tamamen yayımlanarak Başkanlık arşivine eklenir.

(5) Raporda yer verilen tavsiyeler, raporu hazırlayan inceleme grubu tarafından takip edilir. Her tavsiyenin uygulanma durumuna ait bilgi ve güncellemeler kayıt altına alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk ve diğer haklar

MADDE 23 – (1) Değerlendirme Heyetinin Başkan ve üyelerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ile yol giderleri ve harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten ödenir.

Kimlik belgesi

MADDE 24 – (1) Başkanlıktan veya 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmüne istinaden Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından ulaşım emniyeti incelemesinde görevlendirilen uzmanlara Bakanlıkça kimlik belgesi verilir.

(2) Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

(3) Kimlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Beş yılın sonunda kimlik belgesi Bakanlığa teslim edilir ve yeni kimlik belgesi Bakanlıkça düzenlenir.

(4) Kimlik belgelerinin üzerine hangi mevzuata göre verildiği ve geçerlilik tarihi yazılır.

Taşınırlara ilişkin harcamalar

MADDE 25 – (1) Başkanlık çalışanlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ihtiyaç duyacakları malzeme ile tüketim malzemeleri gibi taşınırlar ve uzmanlar tarafından kullanılmak üzere kaza yerlerindeki şartların zorluğuna göre ihtiyaç duyulan malzemelere ilişkin harcamalar Genel Bütçede yeterli ödenek olmaması halinde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır.

(2) Taşınırların muhafazası ve teslimi hususlarında 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 26 – (1) 6/5/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür

Top