DEMİRYOLU ARAÇLARI VE ANA AKSAMLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında tescili zorunlu demiryolu araçlarına tip onayı verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ve 6/10/2005 tarihli ve 5408 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 9/5/1980 tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Ana aksam: Bir demiryolu aracının bir veya birkaç fonksiyonunu yerine getiren en küçük demiryolu aracı bileşeni veya bu bileşenlerden teşekkül eden sistemleri, b) Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları, c) ATMF: Uluslararası trafikte kullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne ilişkin tek tip kuralları, ç) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını, d) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, e) Bakım rehberi: Demiryolu araçlarının, bileşenlerinin, alt gruplarının veya parçalarının UTP/TSI kurallarına göre bakım şartlarını ve gerekliliklerini içeren rehberi, f) Başvuru sahibi: Bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamı tip onayı için Bakanlığa başvuran imalatçıyı veya yetkili temsilciyi, g) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin sözleşmeyi, ğ) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve tüzel kişiliği haiz özel şirketleri, h) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setlerini, ı) Doğrulama beyanı: Demiryolu aracı ve/veya ana aksamın üretiminin ve hizmete konulma aşamalarının ilgili UTP/TSI’lara, yürürlükte olan teknik ve operasyonel hüküm ve mevzuata uygun olduğunu belirten ve başvuru sahibi tarafından Bakanlığa verilen beyanı, i) Doğrulama belgesi: Demiryolu aracı ve/veya ana aksamın UTP/TSI standartlarına ve ilgili diğer teknik mevzuata uygun olarak üretildiğini gösteren ve onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen belgeyi, j) İmalatçı: Bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamı üretimini gerçekleştiren kuruluşu, k) Karşılıklı işletilebilirlik bileşeni: Demiryolu sisteminin, karşılıklı işletilebilirliğini doğrudan ya da dolaylı olarak sağlayan/etkileyen somut bir cihaz, cihazlar grubu, ekipman veya yazılım gibi soyut bir alt sistem ve benzeri bileşen veya bileşenler grubunu, l) Onaylanmış kuruluş: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda, Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları ile Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2008/57/AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayımlanan onaylanmış kuruluş listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen kuruluşları, m) OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgütü, n) RID: Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği, o) Teknik dosya: Bir demiryolu aracına ve/veya ana aksama ait her türlü test raporlarını ve teknik bilgileri içeren dosyayı, ö) Tip: Bir demiryolu aracının temel tasarım özelliklerini, p) Tip incelemesi: Bir demiryolu aracının ve/veya ana aksamının teknik olarak işletilmesi için UTP/TSI şartlarına ve gerekli olduğu yerde RID hükümleri ile ulusal yeterliliklere göre gerekli testlerin yapılmasını, r) Tip onay belgesi: Bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamının yapım tipinin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi, s) Tip onay numarası: Tip onayının belge numarasını, ş) Tip onay seri numarası: Bir tip onay belgesine göre seri üretimi yapılan bir demiryolu aracına ve/veya bir ana aksamına tip onay belgesi numarası başa gelecek şekilde imalatçı veya yetkili temsilci tarafından verilen numarayı, t) TSI: Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesini, u) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya tüzel kişiliği haiz şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını, ü) Ulusal yeterlilik belgesi: Demiryolu aracı ve/veya ana aksamın bir ulusal yeterlilik raporuna bağlı olarak ilgili ulusal demiryolu altyapı ağına uygun olarak üretildiğini gösteren ve atanmış kuruluş tarafından düzenlenen belgeyi, v) Ulusal yeterlilik raporu: Demiryolu aracı ve/veya ana aksamın enerji tedarik sistemi, kontrol, kumanda ve sinyalizasyon sistemi, hat açıklığı, altyapı ölçüleri, izin verilen azami dingil yükü, iklim koşulları ve şebekenin diğer kısıtlamaları da dâhil olmak üzere, altyapıyla ve sabit tesislerle uygunluğu gibi ulusal yeterlilikleri karşıladığına dair atanmış kuruluş tarafından hazırlanmış teknik ve işlevsel özellikleri gösteren raporu, y) UTP: OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından kabul edilmiş Tek Tip Teknik Talimatları, z) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tip İnceleme Başvurusu, Değerlendirmesi ve Doğrulama Belgesi Tip inceleme başvurusu

MADDE 4

(1) Tip incelemesi, onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılır. (2) İmalatçı veya yetkili temsilci, tip incelemesi için bir onaylanmış kuruluşa başvurur. Başvuruda tip incelemesi yapılacak demiryolu aracı ve/veya ana aksamıyla ilgili teknik dosya sunulur. Teknik dosya aşağıdaki hususları içerir: a) İmalatçı veya yetkili temsilciye ait isim, unvan, adres ve benzeri bilgiler, b) Karşılıklı işletilebilirlik ile ilgili gereklilikler ve bilgileri, c) Tip onayı alınacak demiryolu aracı ve/veya ana aksamın boş ağırlığı, en fazla taşıyabileceği yüklü ağırlığı, dingil sayısı, eni, boyu, azami hızı ve benzeri tasarım kriterleri, elektrik, hidrolik, pnömatik sistem şemaları, kumanda kontrol ünitelerinin sistem şemaları, otomasyon şemaları, devre elemanlarının teknik özellikleri ve çalışma prensipleri, ç) Tip onayı alınacak demiryolu aracı ve/veya ana aksamın karşılıklı işletilebilirlik bakımından koşulları, işletimi ve bakımı hakkında gerekli tanımlar ve açıklamalar, d) Gerekli olan yerlerde UTP/TSI şartlarını karşıladığına dair açıklamalar, e) Üretim esnasında tamamen veya kısmen uygulanacak olan uyumlaştırılmış standartlar ve/veya referanslar, f) İmalatçı ve/veya akredite edilmiş kuruluşlar tarafından uygulanan muayenelerin sonuçları ve test raporları, g) Özellikle UTP/TSI şartları ve/veya uyumlaştırılmış standartların tamamen uygulanamadığı yerlerde, teknik tasarım çözümünün yeterliliği ve erişilebilirliğin sağlanması için gerekli açıklamalar, ğ) Başka bir onaylanmış kuruluşa aynı demiryolu aracı ve/veya ana aksam için tip incelemesi yaptırılıp, yaptırılmadığına dair yazılı ve imzalı belge.

Tip inceleme değerlendirmesi

MADDE 5

(1) Onaylanmış kuruluşlar, tip incelemesi yapacakları demiryolu aracı ve/veya ana aksamın demiryolu sistemi ile karşılıklı işletilebilirliğini, UTP/TSI şartlarına uygunluğunu ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla öncelikle kendisine sunulan teknik dosyayı inceler. (2) Bu inceleme olumsuz bir bulgu ile sonuçlanıyor ise, onaylanmış kuruluş dosyayı başvuru sahibine iade eder. Bu inceleme olumsuz bir bulgu ile sonuçlanmıyor ise, onaylanmış kuruluş aşağıdaki iş ve işlemleri yapar; a) UTP/TSI şartlarının ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerinin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için gerekli testleri uygular veya uygulatır, b) Özellikle UTP/TSI şartları ve/veya uyumlaştırılmış standartların tamamen uygulanamadığı yerlerde, teknik tasarım çözümünün yeterliliği için gerekli açıklamaları inceler ve bunların doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için gerekli testleri uygular veya uygulatır. (3) Onaylanmış kuruluş tip incelemesi yaptığı demiryolu aracı ve/veya ana aksamı için, Bakanlık tarafından atanmış kuruluşlara gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptırarak bir ulusal yeterlilik raporu alır.

Tip doğrulama belgesi

MADDE 6

(1) Onaylanmış kuruluş, 5 inci maddede belirtilen tip incelemesinin olumlu sonuçlanması ve ulusal yeterlilik raporu temin etmesi halinde bir doğrulama belgesi düzenler. (2) Doğrulama belgesi üzerinde, düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı, veriliş tarihi ve yetkilisinin imzası bulunur. (3) Onaylanmış kuruluş aşağıdaki belge ve bilgileri doğrulama belgesinin eki olarak Bakanlığa sunar. a) İmalatçıya ait üretim yeri, üretim kapasitesi, üretim alanları, doğrudan üretimde çalışan sayısı, kuruluş tarihi, adresi, ticaret unvanı, vergi numarası ve benzeri bilgiler, b) Teknik dosya ve bakım rehberi, c) Varsa özel işletme kısıtları ve şartlar, ç) Onaylanmış Kuruluş tarafından yaptırılan test raporlar, d) Gerekli diğer ilgili tüm doküman, rapor, test ve bilgiler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tip Onay Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler, Değerlendirme Süresi, Reddi ile Redde İtiraz, Belge ve Süresi, Ücreti, Askıya Alınması, İptali, Ceza ve Araç ve/veya Ana Aksamlarda Değişiklik

Tip onay belgesi başvurusunda gerekli belgeler

MADDE 7

(1) Bir demiryolu aracına ve/veya ana aksamına tip onay belgesi alınabilmesi için imalatçı veya yetkili temsilci Ek-1’de örneği verilen Doğrulama Beyanı, Ek-2’de örneği verilen Doğrulama Belgesi ve 6 ncı maddede yer alan belgeler ile, Ek-3’de örneği verilen Ulusal Yeterlilik Belgesiyle ile birlikte Bakanlığa başvurur.

Tip onay belgesi başvurusunda değerlendirme süresi

MADDE 8

(1) Başvuru evraklarının tam ve eksiksiz olması ve ulusal yeterlilik raporunun mevcut olması halinde; a) Çekilen araçlar için en geç 20 iş günü, b) Çeken araçlar ve tren setleri için en geç 40 iş günü, c) Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları veya ana aksamlar için en geç 20 iş günü, içinde Bakanlık tarafından karara bağlanır.

Tip onay belgesi başvurusunun reddi ile redde itiraz

MADDE 9

(1) Tip onay belgesi başvurusunun reddedilmesi halinde, Bakanlık bunun gerekçelerini başvuru sahibine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi, ret kararının bildiriminden sonraki 30 iş günü içinde bu karara karşı Bakanlığa itiraz edebilir. Bakanlık itirazın iletildiği tarihten itibaren 8 inci maddede yer alan süreler içinde karar verir.

Tip onay belgesi ve süresi

MADDE 10

(1) Tip onay belgesi başvurusunun kabulü halinde Bakanlık tarafından imalatçı veya yetkili temsilciye Ek- 4’te örneği verilen tip onay belgesi düzenlenerek verilir. (2) Tip onay belgeleri süresizdir. Ancak, tip onayının alınmasını müteakip 10 yıl geçtikten sonra, tip onayı verilmiş demiryolu aracı ve/veya ana aksamın demiryolu araç filosundaki hız, kapasite, işletilebilirlik ve benzeri genel durum itibariyle, ulusal demiryolu altyapı ağında kullanımının elverişsiz olduğunun Bakanlık tarafından değerlendirilmesi halinde, söz konusu tip onay belgesi iptal edilebilir. (3) Bakanlık tarafından tip onay belgesi düzenlenmiş demiryolu aracı ve/veya ana aksamı üzerine kolay görülebilecek ve değiştirilemeyecek şekilde Bakanlık tarafından verilen tip onay belgesi numarası yazılır. (4) Bakanlık tarafından tip onay belgesi düzenlenmiş demiryolu aracı ve/veya ana aksamı seri üretimi yapılabilir. Seri üretim yapılması halinde demiryolu aracı ve/veya ana aksamı üzerine kolay görülebilecek ve değiştirilemeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenen usule uygun şekilde tip onay seri numarası yazılır.

Tip onay belgesi ücreti

MADDE 11

(1) Bakanlık tarafından düzenlenen tip onay belgeleri için belge başına Ek- 5’te yer alan ücretler alınır. Ücreti alınmadan tip onay belgesi düzenlenmez. (2) Tip onay belgesi ücreti, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. (3) Tip onay belgesi ücretleri Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi muhasebe birimi hesabına yatırılır.

Tip onay belgesinin askıya alınması, iptali ve ceza

MADDE 12

(1) Tip onay belgesi; a) Tip onay belgesi düzenlenmesine esas proje ve belgelere uygun olmayan bir üretimin yapıldığının tespit edilmesi, b) Demiryolu altyapı işletmecilerinin, bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamın şebekesinde işletilmesi esnasında altyapısına zarar verdiği, işletme zorluğu çıkardığı, karşılıklı işletilebilirlik bakımından yeterince uyumlu olmadığı veya sık sık kaza ve olaylara karıştığını belirterek, buna ilişkin kanıtlayıcı belge ve bilgilerle birlikte Bakanlığa yapacakları şikâyetin yapılan inceleme sonucunda doğru bulunması ya da ilgili durumların Bakanlıkça re’sen tespiti, durumlarında, Bakanlık tarafından askıya alınır. (2) Tip onay belgesinin askıya alınması durumunda, Bakanlık bunun gerekçelerini tip onay belgesi sahibine 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak bildirir. Tip onay belgesi sahibi, askıya alınma kararının bildiriminden sonraki 30 iş günü içinde bu karara karşı Bakanlığa askıya alınma gerekçelerinin aksi yönünde varsa belgeler ekleyerek itiraz edebilir. Bakanlık itirazın iletildiği tarihten itibaren 8 inci maddede yer alan süreler içinde karar verir. (3) Askıya alınmış tip onay belgesine konu olan demiryolu aracı ve/veya ana aksamın, en fazla bir yıl içerisinde askıya alınma nedenlerinin giderilerek, tip onay belgesinin alınmasına aracılık eden onaylanmış kuruluş dışında farklı bir onaylanmış kuruluş tarafından, Ek-2’de örneği verilen Doğrulama Belgesi ile kanıtlanması halinde; Ek-5’te yer alan ücretin %50’si alınarak tip onay belgesinin askı durumu kaldırılır. (4) Üçüncü fıkraya göre tip onay belgesinin yenilenmemesi halinde tip onay belgesi iptal edilir. Bu durum, tip onay belgesi sahibine 7201 sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde yazılı olarak bildirilir. (5) Tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesi ile birlikte, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından tip onay belgesi sahibine 100.000 (yüzbin) Türk Lirası, tip onay belgesini onaylayan onaylanmış kuruluşa 50.000 (ellibin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

Tip onay belgesi bulunan araç ve/veya ana aksamlarda değişiklik

MADDE 13

(1) Tip onay belgesi bulunan araç ve/veya ana aksamlarda yapılan değişiklik ile; a) UTP/TSI şartları ve ulusal yeterlilik raporuyla uyumluluğun bozulmadığına, b) Demiryolu sisteminin işletilmesi esnasında araç ve/veya ana aksamda yapılan değişiklikten kaynaklanan herhangi bir emniyet riskinin oluşmadığına, dair doğrulama belgesi düzenlemiş olan onaylanmış kuruluş veya başka bir onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş bir raporun Bakanlığa sunulması halinde, bu değişiklikler için yeni bir tip onay belgesi alınması gerekmez. (2) Tip onay belgesi bulunan araç ve/veya ana aksamlarda, birinci fıkra dışındaki tüm değişiklikler için yeni bir tip onay belgesi alınması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışında Tip Onay Belgesi Almış Olan Demiryolu Aracı ve/veya Ana Aksamına Tip Onay Belgesi Verilmesi, İmalatçı, Yetkili Temsilci, Onaylanmış Kuruluş ve Atanmış Kuruluş Sorumlulukları, Bir Demiryolu Aracı ve/veya Ana Aksamın Tip Onay Belgesi Sahibi Dışında Bir İmalatçı Tarafından İmalatı Yurt dışında tip onay belgesi almış olan demiryolu aracı ve/veya ana aksamına tip onay belgesi verilmesi

MADDE 14

(1) İmalatçı veya yetkili temsilci yurt dışından alınmış tip onay belgesi ve teknik dosyası ile birlikte Türkiye’de yerleşik bir onaylanmış kuruluşa müracaat eder. (2) Türkiye’de yerleşik onaylanmış kuruluş bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemleri takip ederek ilgili demiryolu aracı ve/veya ana aksam için Bakanlıktan yeni bir tip onay belgesi alır.

İmalatçı, yetkili temsilci, onaylanmış kuruluş ve atanmış kuruluş sorumlulukları

MADDE 15

(1) Doğrulama beyannamesi düzenlemiş olan imalatçı ve/veya yetkili temsilci, doğrulama belgesi düzenlemiş olan onaylanmış kuruluş ve ulusal yeterlilik raporu düzenlemiş olan atanmış kuruluş demiryolu aracı ve/veya ana aksamın, tip onay belgesine esas teknik dosya içeriğine uygun olarak imal edilmesinden müştereken müteselsil sorumludurlar.

Bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamın tip onay belgesi sahibi dışında bir imalatçı tarafından imalatı

MADDE 16

(1) Tip onay belgesi bulunan bir demiryolu aracı ve/veya ana aksamının, tip onay belgesi sahibinin dışında bir imalatçı tarafından imal edilebilmesi için, tip onay belgesi sahibi imalatçı tarafından bu hususta rızasının bulunduğuna dair yazı ve UTP/TSI şartlarına ve gerekli olduğu yerde RID hükümlerine göre demiryolu aracı ve/veya ana aksamın imalatçının tesislerinde imalat yapılabileceğini kanıtlayan onaylanmış kuruluştan alınan belge ile birlikte Bakanlığa yazılı bildirimde bulunulması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Tip onay belgesi düzenlenmesinin sınırlandırılması veya geçici olarak durdurulması

MADDE 17

(1) Bakanlık; imalatçıların korunması, emniyet, ekonomiklik, verimlilik, bakım ve işletmenin ekonomik bir seviyede sürdürülmesi, demiryolu araç ve/veya ana aksam çeşitliliğinin dengede tutulması ve benzeri kamu yararı ilkelerini gözeterek her bir araç cinsi ve/veya ana aksam için ayrı ayrı olmak üzere; Bakan oluruyla tip onay belgesi sayısını sınırlandırabilir ve/veya yeni tip onay belgesi düzenlenmesini üç yıla kadar durdurabilir.

Sorumlu hizmet birimi

MADDE 18

(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 19

(1) Bu Yönetmelik, Topluluk Demiryolu Sistemlerinin Karşılıklı İşletilebilirliğine ilişkin 17/6/2008 tarihli ve 2008/57/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

UTP/TSI’larda güncelleme

MADDE 20

(1) UTP/TSI ve/veya RID hükümlerinde değişme ve güncellenme olması halinde, UTP/TSI ve/veya RID kapsamında demiryolu ve ana aksama ait tip onay geçerliliği yeniden değerlendirilir.

RID kapsamında üretilen demiryolu araçları ve ana aksamları

MADDE 21

(1) Tip onay süreçlerinde 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri ulusal yeterlilik raporunda dikkate alınır.

Test ihtiyacının karşılanması

GEÇİCİ MADDE 1

(1) Şebeke üzerindeki testlerin yapılmasına imkan verecek test yolu ve/veya tesisleri oluşuncaya kadar; bir tip onay belgesi alınabilmesini teminen yapılması gereken testler için imalatçı, yetkili temsilci, onaylanmış ve atanmış kuruluşun talebi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, talep tarihi itibariyle 45 gün içinde yapılacak testler için şebekenin elverişli bir bölümünde ve 08:00-18:00 saat dilimi içerisinde, belirlemiş olduğu tarifesine göre ücretini önceden alarak test yapılmasına izin verir. (2) Test talebinde bulunan imalatçı, onaylanmış kuruluş ve/veya atanmış kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü nam ve hesabına, konvansiyonel hatta yapılacak testler için 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası, hızlı tren hattında yapılacak testler için 5.000.000 (beşmilyon) Türk Lirası değerinde, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi yaptırılması ve test başlama tarihinden beş iş günü öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 22

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23

 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmelik ve Ekleri

Top