DEMİRYOLU KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete’de Yayınlandı

Bugün yayınlanan demiryolu kazalarını ve olaylarını araştırma ve inceleme yönetmeliğinin tam metnine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yönetmeliğe göre tüm Demiryolu Altyapı İşletmecileri(DAİ) ve Demiryolu Tren İşletmecileri(DTİ) yaşadıkları kazalar hakkında hazırlamış oldukları raporları Bakanlığa bağlı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DEMİRYOLU KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİ 31.12.2017 Tarih ve 30268 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik yapılmasına daire yönetmeliğine göre; MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, çalışma saatleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi

DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

DEMİRYOLU EĞİTİM VE SINAV MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 31.12.2017 Tarih ve 30268 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik yapılmasına daire yönetmeliğine göre; MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik

DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 31.12.2017 Tarih ve 30268 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklik yapılmasına daire yönetmeliğine göre; MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, demiryolu faaliyetlerinde

DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİ Yayınlandı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, demiryolu faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin sahip olması gereken mesleki yeterlilik belgeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri; a) Ulusal demiryolu altyapı ağında, demiryolu altyapı ve demiryolu tren işletmeciliği faaliyetlerinde bulunan işletmecilerin

DEMİRYOLU HEMZEMİN GEÇİTLERİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “z) Yerleşim yeri: Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının başlangıcı ve bitimi bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacı

DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği; Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan her türlü demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması; demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetinde bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik, mesleki yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının

TCDD ANA STATÜSÜ DEĞİŞTİ

4 Haziran 2016 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29732 ANA STATÜ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adı altında teşkil olunan iktisadi devlet

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE ANA AKSAMLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği kapsamında tescili zorunlu demiryolu araçlarına tip onayı verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarını

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETMELİĞİ

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Demiryolu üzerindeki emniyetin yönetimi, düzenlenmesi ve denetlenmesi konularında ortak ilkelerin tanımlanması, b) Demiryolu altyapı işletmecilerine, demiryolu tren işletmecilerine ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecilerine emniyet sertifikası verilmesi ve/veya emniyet yetkilendirmesi verilmesi, c) Ortak emniyet hedefleri, ortak emniyet

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KAZA ARAŞTIRMA VE İNCELEME KURULU TARAFINDAN BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu tarafından görevlendirilecek bilirkişiler için liste hazırlanmasını, uzmanlık alanlarının belirlenmesini, başvurabilecek olanların niteliklerini, müracaat usulünü, değerlendirme esaslarını, listelerin oluşturulmasını, görevin ifa şeklini

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1)

DEMİRYOLU KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA ve İNCELEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; demiryolu kaza ve olaylarının araştırılması ve incelenmesi, bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı hatlarda ve şehir içi raylı toplu taşıma sistemine bağlı

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL ve SİCİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal demiryolu altyapı ağında işletilecek demiryolu araçlarının tescil ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik; a) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarına uygulanır. b) Ulusal demiryolu altyapı ağı dışındaki demiryolu ağları üzerinde çalıştırılacak demiryolu

DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM VE KAPASİTE TAHSİS YÖNETMELİĞİ

Yakın gelecek zamanda demiryolu taşımacılığının özel sektör kullanımına açılması için gerekli hazırlıklar tüm hızı ile devam ederken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı "DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM VE KAPASİTE TAHSİS YÖNETMELİĞİ" 02.05.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DEMİRYOLU ALTYAPI ERİŞİM VE KAPASİTE TAHSİS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Top